Glitch City Laboratories Archives

Glitch City Laboratories closed on 1 September 2020 (announcement). This is an archived copy of an article from Glitch City Laboratories wiki.

A live version of this article is available at the Glitch City Wiki here.

You can join Glitch City Research Institute to ask questions or discuss current developments.

You may also download the archive of the wiki in .tar.gz or .xml.gz formats.

GlitchDexES

This is a list of glitch Pokémon found in the Spanish Pokémon games.

Spanish Red/Blue GlitchDex

 • 0 'MÙ Ù (hex:00)
 • MISSINGNO. (Kabutops Fossil) (hex:B6)
 • MISSINGNO. (Aerodactyl Fossil) (hex:B7)
 • MISSINGNO. (Ghost) (hex:B8)
 • Ù Ù Ù] Ù (hex:BF)
 • Á Ö Ù (hex:C0)
 • ö ゥ í (hex:C1)
 • ゥ ÍÙ 4 Ó (hex:C2)
 • hÑ〈Your Rival's Name〉 (hex:C3)
 • ♀ ä〈Your Rival's Name〉 ] (hex:C4)
 • ᴘᴋᴍɴÙ Aá (hex:C5)
 • ゥQáǁゥRá4 Ó (hex:C6)
 • ♀pゥ Óゥ ÓゥY (hex:C7)
 • á ゥZáÙ9 Ö (hex:C8)
 • ゥ Ó'd í Ò8 (hex:C9)
 • PCÓ4XáH (hex:CA)
 • uòÙ (hex:CB)
 • ᴘᴋᴍɴ Í ä (hex:CC)
 • Glitch Pokémon (hex:CD)
 • ▼ ) &ÒG i&Ò (hex:CE)
 • O ᴘᴋᴍɴ4 °äw (hex:CF)
 • ᴘᴋᴍɴ ᴘᴋᴍɴ Ùs Ä (hex:D0)
 • 4 ò8 Ä4 ò8 (hex:D1)
 • Ä ゥ ú ' (hex:D2)
 • MÙ p' u ゥ (hex:D3)
 • Ù Aゥ òÓÙf (hex:D4)
 • pゥ Öゥ Ù ゥ (hex:D5)
 • °Í4 ÙhÄÙ0 (hex:D6)
 • Glitch Pokémon (hex:D7)
 • ᴘᴋᴍɴaᴘᴋᴍɴァ ▼ fᴘᴋᴍɴk (hex:D8)
 • ᴘᴋᴍɴRᴘᴋᴍɴ (hex:D9)
 • Glitch Pokémon (hex:DA)
 • Glitch Pokémon (hex:DB)
 • Glitch Pokémon (hex:DC)
 • 7ᴘᴋᴍɴ ö&Ò ÒÈ (hex:DD)
 • ᴘᴋᴍɴÙ (hex:DE)
 • Ù ᴘᴋᴍɴ (hex:DF)
 • /ᴘᴋᴍɴ ▼ᴘᴋᴍɴÙ (hex:E0)
 • ä° ...... (hex:E1)
 • Glitch Pokémon (hex:E2)
 • Glitch Pokémon (hex:E3)
 • Glitch Pokémon (hex:E4)
 • C (hex:E5)
 • &Ò ö (hex:E6)
 • ápゥ Ó 4♀ (hex:E7)
 • úäw ːɴ C (hex:E8)
 • c ñ 7 『 (hex:E9)
 • A (hex:EA)
 • q (hex:EB)
 • Glitch Pokémon (hex:EC)
 • áhÄ ゥ Ó (hex:ED)
 • ÙM &Òg (hex:EE)
 • ゥ♀úÍ 'M (hex:EF)
 • ÙEnem. ゥ♀úÍ (hex:F0)
 • 94 &Ò Ä (hex:F1)
 • ゥ Ó ÙM (hex:F2)
 • ゥ Ó ÙM (hex:F3)
 • ゥ♀úÍÙ0 (hex:F4)
 • òÓ á Ù ゥ (hex:F5)
 • .ÙÙf 'Mp (hex:F6)
 • 'NÙü 'Mp (hex:F7)
 • 'NÙü ゥ♀ú (hex:F8)
 • Í 94 ÙhÄ (hex:F9)
 • &ÒÈ (hex:FA)
 • 'M 'NÙü (hex:FB)
 • &ÒO (hex:FC)
 • ゥ♀úÍ 6ゥ (hex:FD)
 • Ù 'M Ù Ù (hex:FE)
 • 0 'MÙ Ù (hex:FF)

  Spanish Yellow GlitchDex

 • 3ENTREN.POKé₽É (hex:00)
 • MISSINGNO. (Kabutops Fossil) (hex:B6)
 • MISSINGNO. (Aerodactyl Fossil) (hex:B7)
 • MISSINGNO. (Ghost) (hex:B8)
 • 4 ò 4 òÙ (hex:BF)
 • Ì4 ò 4 òHy (hex:C0)
 • Ì Í ♀ .È (hex:C1)
 • pÙ ᴘᴋᴍɴp' ' (hex:C2)
 • ゥ] ó [óÒÈ4 (hex:C3)
 • :óゥ -Ñxゥ,ÑÍ (hex:C4)
 • 4.È. (hex:C5)
 • ァ7 Í g (hex:C6)
 • u (hex:C7)
 • g g (hex:C8)
 • ァ / g J 1 (hex:C9)
 • .È Í (hex:CA)
 • È Í pゥ ᴘÍ (hex:CB)
 • .ÈÒ8ÍÙ Í (hex:CC)
 • ゥ.ÈÍÙB (hex:CD)
 • ᴘᴋᴍɴÙ pゥ Íゥ (hex:CE)
 • Í4,ÑゥァÈÙ (hex:CF)
 • Ù ゥ'ÑÍÙ (hex:D0)
 • B ァÈ h (hex:D1)
 • ᴘᴋᴍɴÙ Ù? A (hex:D2)
 • ゥ Í ゥ ÍÙ] (hex:D3)
 • Ù Ù ゥ (hex:D4)
 • 'ÑÍ ゥ.È (hex:D5)
 • ᴘᴋᴍɴÙ pゥ Íゥ (hex:D6)
 • ÍÙ Ù ÍÙB (hex:D7)
 • ᴘᴋᴍɴÙ Ùá (hex:D8)
 • ゥ Í (hex:D9)
 • Ù] Ù Ù (hex:DA)
 • ゥ'ÑÍÙB (hex:DB)
 • ᴘᴋᴍɴÙ pゥ Íゥ (hex:DC)
 • Í4,ÑゥァÈÙ (hex:DD)
 • Ù Í Í 8 (hex:DE)
 • dp Ù Í (hex:DF)
 • Í 8 ´dp ァ (hex:E0)
 • È Ù¿ Ù¿ Í4 (hex:E1)
 • ] óhÄ4ᴀÍ89 (hex:E2)
 • 4ᴘÍ89 4ᴀ (hex:E3)
 • Í8B 4ᴘÍ8 (hex:E4)
 • óÒÚ ゥ (hex:E5)
 • 『ÍÙ Í 9ゥ ᴀ (hex:E6)
 • Íゥ ᴘÍ ゥ.ÈÍ (hex:E7)
 • 4] óhÄ4ᴘÍ?₽ (hex:E8)
 • 4ᴘÍ? Ù (hex:E9)
 • ÍÙ¿ Í ゥ (hex:EA)
 • .ÈÍ4] óhÄ4ᴘ (hex:EB)
 • Í?/ÄÙ ÍÙ (hex:EC)
 • ] óhÄ4ᴘÍ? ▶ (hex:ED)
 • ₽Äpゥ.ÈÍ4] ó (hex:EE)
 • h 4Pゥ Íゥ...Í (hex:EF)
 • ゥ] ó I' (hex:F0)
 • ' B' Í ゥ (hex:F1)
 • ゥÈ ゥェ ゥ ▷È (hex:F2)
 • ゥ▶È ゥ▼È ゥ (hex:F3)
 • ♂ÈÍp ゥÈ (hex:F4)
 • ▼È pゥ Í (hex:F5)
 • ゥ Í ₽È A Ù (hex:F6)
 • ᴘᴋᴍɴÍ (hex:F7)
 • ゥÈÙÜ 4 Í (hex:F8)
 • Í ₽ÈÙÜ (hex:F9)
 • ゥ▼Èǁゥ♂ÈÍ (hex:FA)
 • F q, (hex:FB)
 • Í ゥ₽È4ᴍɴÑゥ (hex:FC)
 • xÈ ¿ゥ.È4-Ñ (hex:FD)
 • ゥ/ÈÍ4ァÈ 4, (hex:FE)
 • ÑQ Í (hex:FF)

  Spanish Gold/Silver GlitchDex

 • ????? (hex:00)
 • ????? (hex:FC)
 • Huevo (hex:FD)
 • ????? (hex:FE)
 • ????? (hex:FF)

  Spanish Crystal GlitchDex

 • ????? (hex:00)
 • ????? (hex:FC)
 • Huevo (hex:FD)
 • ????? (hex:FE)
 • ????? (hex:FF)

  Categories